Sumy IT School

ДОГОВІР

про надання інформаційних послуг на користь третьої особи

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – Договір, Оферта) укласти договір про надання інформаційних послуг на користь третьої особи між суб’єктом господарювання, що має право на використання у своїй діяльності компанії «Sumy IT School» (ФОП Летюга Ю. Р.), інформація про яку зазначена на офіційному сайті мережі «Sumy IT School» https://itschool.org.ua/ в залежності від місця надання послуг, та який визначений у рахунку на сплату вартості послуг, надалі – «Виконавець» з однієї сторони та фізичною особою – споживачем послуг, що подала відповідну Заявку та дані якої зазначені у відповідній графі як платника, що здійснює оплату наданих послуг відповідно до умов цього Договору, що надалі згадується як «Замовник», яка прийняла (акцептувала) публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору надавати інформаційні послуги на нижче викладених умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок його укладання регулюється статтею 642 Цивільного кодексу України. Викладення тексту цього Договору на веб-сторінці https://itschool.org.ua/ є публічною офертою укладення договору на умовах, викладеному у ньому.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Безумовним акцептом пропозиції укладення даного Договору вважається підписання та подання Заявки з обов’язковим заповненням всіх її розділів.

1.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та прирівнюється до письмово укладеного договору.

1.4. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

1.5. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється  підписання та подання Заявки Виконавцю, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.6. Письмовий текст цього Договору може бути наданий за запитом Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційної веб-сторінки Виконавця: https://itschool.org.ua/.

1.7. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

1.8. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що в учня, в інтересах якої укладається даний договір відсутні будь-які хвороби або вади, що можуть обмежити можливість учня брати участь у вибраній Програмі.

1.9. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що останній представляє інтереси учня на законних підставах та не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати укладений Договір нікчемним. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Замовника.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги з організації та проведення розвиваючих програм за списком, який наданий на сайті https://itschool.org.ua/courses/ для третьої особи (надалі – «учень»), а Замовник – прийняти та оплатити їх. Дані учня, на користь якого надаються послуги, зазначаються у Заявці, що заповнюється Замовником відповідно до вимог цього Договору. Замовник не має права змінити третю особу отримувача послуг інакше як за погодженням із Виконавцем.

2.2. Мета надання послуг: сприяння розвитку інтелектуальних, творчих та комунікативних здібностей  учня.

2.3. Надання послуг здійснюється поетапно у групах від 4 до 8 осіб. Надання послуг проводиться у чітко визначені години та дні, згідно з розкладом. Обмежений у часі етап надання послуг у тексті даного Договору надалі згадується як «заняття», а повний етап надання послуг, що складається із групи занять – «курс».

2.4. Тривалість одного заняття та сам формат занять (кількість занять на тиждень) може варіюватися в залежності від обраного курсу.

2.5. Місце проведення занять зазначено на веб-сторінці Виконавця https://itschool.org.ua/ відповідно до обраного міста, чи погоджується із Замовником окремо.

2.6. Під час заповнення Заявки Замовник зазначає період, протягом якого бажає взяти участь у Програмі, але в межах строків Програми, визначених на веб-сторінці Виконавця: https://itschool.org.ua/ обравши попередньо потрібний формат. У разі, якщо Замовником  не було вказано назви Програми у Заявці, вважається, що ним було обрано курс, за який було здійснено оплату, та назва якого може зазначатися у виставленому рахунку.

2.7. У разі, якщо обраний період надання послуг припадає на групу, яка вже заповнена, – період надання послуг автоматично переноситься  на наступний період надання послуг за аналогічною Програмою до групи, яка відповідає вимогам за кількістю осіб-учасників. Якщо Замовника з будь-яких причин не влаштовує період на який здійснено перенесення занять, даний Договір вважається припиненим без застосування штрафних санкцій до Виконавця чи Замовника.

2.8. Сторони за взаємною згодою можуть домовитись про інший порядок надання послуг, ніж той, що передбачено у даному Договорі, зокрема, якщо кількість дітей у групі є меншою ніж передбачено Виконавцем і група є недоукомплектованою.

2.9. Якщо третьою особою, на користь якої укладений даний договір, буде пропущено заняття, таке заняття може бути відпрацьовано. Формат відпрацювання (заняття по відео, відпрацювання індивідуально з викладачем по скайпу, заняття з іншою групою тощо) узгоджується координатором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Замовника:

3.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення належного рівня надання послуг.

3.1.2. По завершенню Програми отримати інформацію про особливості поведінки учня під час її проходження.

3.1.3. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 1 тиждень до запланованого початку обраної Замовником програми.

3.1.4. Самостійно обрати Програму та період, в межах, зазначених на веб-сторінці Виконавця (https://itschool.org.ua/), початку її проведення, на умовах даного Договору.

3.1.5. Вимагати належного і своєчасного надання послуг Виконавцем.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Своєчасно заповнити Заявку, розміщену на веб-сторінці Виконавця: https://itschool.org.ua/ та сплатити повну вартість послуг, передбачену п. 4.2 даного Договору.

3.2.2. Бути присутнім та супроводжувати учня під час проведення заходів в межах Програми.

3.2.3. Нести повну відповідальність за дії учня під час надання послуг, в тому числі щодо дотримання учня техніки безпеки під час реалізації Програми.

3.2.4. Відшкодувати збитки завдані майну Виконавця, які мали місце з вини учня та/або будь-кого із її батьків чи самого Замовника.

3.2.5.  Забезпечити присутність учня на запланованому занятті протягом виділених для нього годин.

3.2.6. Заздалегідь інформувати Виконавця про неможливість учня бути присутнім на запланованому занятті. Замовник повністю усвідомлює, що пропущене заняття перенесенню чи компенсації не підлягає.

3.2.7. Дотримуватись всіх правил та положень, що розміщені на інтернет-сторінці Виконавця на сторінці “Правила навчання” https://itschool.org.ua/pravila-navchannya-sumy-it-school/.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Отримати винагороду за послуги на умовах цього Договору.

3.3.2. Самостійно обирати спосіб реалізації Програми, що не може суперечити умовам Договору та чинному законодавству України.

3.3.3. На власний розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.

3.3.4. Встановлювати графік реалізації Програми та формувати групи.

3.3.5. Переносити час проведення занять на власний розсуд з негайним повідомленням про це Замовника.

3.3.6. Не надавати послуги, що є предметом цього Договору у разі відсутності належно підтвердженого факту здійснення Замовником оплати повної вартості послуг за цим Договором. Часткова оплата за цим договором не надає права Замовнику скористатися наданням послуг за цим Договором, якщо Сторони не домовляться про інше.

3.4. Обов’язки Виконавця:

3.4.1. Організувати та забезпечити належне надання послуг, передбачених розділом 1 цього Договору.  

3.4.2. Ознайомити учня з правилами безпеки, поведінки під час участі у Програмі та вимагати від учня їх виконання.

3.4.3. Враховувати індивідуальні особливості учня та застосовувати індивідуальний підхід до неї під час проведення занять.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Ціна цього Договору дорівнює повній вартості послуг, що надаються Виконавцем Замовнику.

4.2. Повна вартість послуг за цим Договором зазначена на веб-сторінці Виконавця: https://itschool.org.ua/ та залежить від обраного курсу Програми.

4.3. Якщо третя особа, на користь якої укладено даний Договір, із будь-яких причин не з’явиться на будь-яке із занять курсу Програми у наперед встановлений час, перерахунок вартості програми у такому разі не здійснюється.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг з організації та проведення Програми, передбаченої п. 4.2. даного Договору, сплачується Замовником, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, який міститься у рахунку на сплату вартості послуг, що надається Виконавцем Змовнику під час проходження попереднього заняття курсу Програми. Вартість послуг наданих у попередньому занятті курсу Програми входить до повної вартості послуг. У призначенні платежу має бути зазначено назву Програми за яку здійснюється оплата відповідно до назви курсу, що зазначена на веб-сайті Виконавця (https://itschool.org.ua/). У разі, якщо назва курсу не буде зазначена у графі призначення платежу, Виконавець має право самостійно визначити Програму, відповідно до якої здійснено оплату, виходячи, зокрема, з вартості Програм та дати здійснення оплати.

5.2. Виконавець забезпечує часткове повернення коштів, сплачених Замовником за Договором, в разі розірвання Договору з ініціативи Замовника у зв’язку із пропуском учня занять з поважних причин, відповідно до правил, розміщених на веб-сторінці https://itschool.org.ua/pravila-navchannya-sumy-it-school/ та умов цього Договору.

5.3. Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, покладаються на Замовника.

5.4. Повна оплата вартості послуг за цим Договором має бути здійснена Замовником протягом 7 (семи) календарних днів з дня наступного за днем проведення попереднього першого заняття з обраного курсу Програми. Моментом здійснення оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.5. В разі не здійснення Замовником оплати повної вартості послуг у встановлений п. 5.4. Договору строк Виконавець має право обмежити допуск учня до проходження курсу Програми до оплати Замовником повної вартості послуг.

5.6. У разі прострочення сплати повної вартості послуг, Сторони розглядають кожний такий випадок індивідуально. В залежності від обставин та волевиявлення Сторін, третя особа, на користь якої Замовником було укладено даний Договір, може скористатись послугами у повному обсязі (якщо оплату було здійснено та підтверджено до запланованого часу проведення наступного заняття курсу Програми), у неповному обсязі без перерахування її вартості (якщо оплату було здійснено та підтверджено після запланованого часу проведення наступного заняття курсу Програми), або під час проведення наступного аналогічного курсу Програми. Отримані грошові кошти у такому разі поверненню не підлягають.

5.7. У разі, якщо повна вартість послуг не буде сплачена протягом строків тривалості обраного курсу Програми, Договір вважається автоматично припиненим, а сплачені грошові кошти за цим Договором вважаються завдатком та відповідно до ч. 1 ст. 571 Цивільного кодексу України поверненню не підлягають, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України та/або за погодженням Сторін.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору і/або за зміну програми з причин, незалежних від Виконавця, зокрема: через запізнення Замовника та учня на заняття та/або діяння (дії чи бездіяльності) третіх сторін, що мають для Виконавця характер непереборної сили (зокрема, діяння органів державної влади), а також у разі настання форс-мажорних обставин (війна, стихійні лиха тощо).

6.2. У разі прострочення здійснення оплати повної вартості послуг з будь-яких причин Виконавець має право стягнути Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення оплати від суми заборгованості.

6.3. У разі умисного або з необережності нанесення учнем шкоди майну Виконавця та/або власнику приміщення у якому проводитимуться заняття, Замовник несе повну майнову відповідальність у розмірі заподіяної шкоди.

6.4. При наявності спорів за даним Договором, Сторони намагатимуться вирішити їх шляхом переговорів.  При неможливості недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається зацікавленою стороною на розгляд суду, відповідно до правил  підсудності та підвідомчості, встановлених чинним законодавством України.

6.5. На Замовника покладено відповідальність із забезпечення наявності учня на запланованому занятті згідно зі сформованим графіком.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

7.2. Недійсність окремого положення цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

7.3.  Жодна зі Сторін не може переуступити свої права та обов’язки за Договором третім особам.

7.4. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови  Договору і/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення відповідного повідомлення на сайті.

7.5. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного і діючого між Замовником та Виконавцем Договору.

7.6. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти.

7.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін в будь-який час або з інших підстав, передбачених цією Офертою і/або чинним законодавством України.

7.8. Акцептуючи даний Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також третя особа, від імені якої він виступає, як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє (учень), що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також осіб, зазначених у Заявці, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури, дозвілля, соціальної діяльності, у сфері бухгалтерського та податкового обліку, рекламування, анонсування та інших цілях встановлених Виконавцем. Суб’єкта персональних даних повідомлено про володільця, мету збору, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб’єкта, визначені законодавством та осіб, яким передаються його персональні дані.

7.9. Акцептуючи даний Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомок за участі особи, від імені якої він діє (учня) та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє (учня) та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відвідування Програми курсу, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінах і території використання (з правом передачі третім особам).

7.10. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом строку тривалості Програми та після семи календарних днів з дня наступного за днем у який було проведено останнє заняття згідно з графіком занять, Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.

7.11. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 5 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

Реквізити Виконавця зазначаються у виставленому ним рахунку на сплату вартості послуг в залежності від місця надання послуг.